Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky, eRKa

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky: eRKa
Obchod školských a kancelárskych potrieb, drogérie, párty vecí, domácich potrieb

Prevádzkovateľ internetového portálu:

Mgr. Erik Sokoľ - eRKa
Sadová 146/39
Vranov nad Topľou 09303
Slovenská Republika


IČO: 54737494
DIČ:1076087056

IČ DPH: SK1076087056

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

 

VYMEDZENIE POJMOV:

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Mgr. Erik Sokoľ – eRKa, so sídlom Sadová 146/39, Vranov nad Topľou, 09303.

Predávajúcim  je Mgr. Erik Sokoľ – eRKa, so sídlom Sadová 146/39, Vranov nad Topľou, 09303.

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je Mgr. Erik Sokoľ – eRKa, so sídlom Sadová 146/39, Vranov nad Topľou, 09303.

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.


 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace práva a povinnosti medzi Mgr. Erik Sokoľ - eRKa, Sadová 146/39, 09303 Vranov nad Topľou (ďalej len eRKa) a jeho zákazníkmi pri dodávkach školských a kancelárskych potrieb a ďalšieho tovaru na základe jeho objednávky.

2. VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak zákazník nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka t.j. Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

3. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti eRKa, predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

 
II. Kúpna zmluva

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť eRKa dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len "Kúpna zmluva") dochádza na základe (i) návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a zároveň (ii) písomného prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti aRKa.

2. Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti eRKa  adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť eRKa, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, za prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy nie je možné považovať automaticky vygenerovaný e-mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom, ale až následný e-mail, ktorým spoločnosť eRKa kupujúcemu potvrdí, že objednaný tovar dodá. Spoločnosť eRKa si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že spoločnosť eRKa nie je schopná dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo v pri vzniknutých omyloch v kúpnej cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

 
III. Objednávanie tovaru

1. Zákazník môže objednávku zaslať poštou,  telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického obchodu www.erkashop.sk

2. Zákazník je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:
   a) obchodné meno alebo priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón, e-mailovú adresu),
kód objednávaného tovaru podľa katalógu, prípadne aj jeho popis,
   b) množstvo objednávaného tovaru,
   c) adresu miesta dodania tovaru, ak toto miesto nie je totožné s adresou sídla/bydliska kupujúceho,
   d) termín dodania tovaru, ak je tento odlišný než je uvedené vo VOP,
   e) meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby (zákazník), prípadne odtlačok pečiatky zákazníka,
   f) meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (v prípade neuvedenia tohto,
   g) údaju bude k prevzatiu dodávaného tovaru oprávnený zákazník, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec.

3. Po prijatí objednávky je spoločnosť eRKa povinná skontrolovať, či je požadovaný tovar na sklade v dostatočnom množstve. So skutočnosťou, ak požadovaný tovar nebude na sklade v  požadovanom množstve alebo jeho dodanie bude možné realizovať v dlhšom dodacom termíne ako je 24 hodín, bude zákazník upovedomený emailom alebo telefonicky. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami v tomto prípade dôjde až v okamihu spresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

4. Pri prvom objednávaní je zákazník povinný spolu s objednávkou doručiť svoje identifikačné doklady, t.j. výpis z obchodného registra, kópiu živnostenského listu, osvedčenie o DIČ. Neplatí pri nákupe cez elektronický obchod.

5. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

6. Fotografie používané na internetovom obchode www.erkashop.sk sa môžu líšiť od skutočnosti. Fotografie výrobkov sú - ,,Informácie  poskytnuté od výrobcu“.

 

IV. Predajná cena tovaru, splatnosť a platobné podmienky

1. Cena tovaru je určená aktuálnym cenníkom, pričom cena sa zobrazuje na karte samotného výrobku na adrese www.erkashop.sk. Ceny sú zobrazované vrátene 20% DPH, resp. 10% DPH tak ako je uvedené pri tovare. Predajca sa zaväzuje dodať tovar v kúpnej cene a množstve v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov v kúpnej cene. O týchto skutočnostiach bude zákazník informovaný do 24 hodín od zadania objednávky. V prípade ak zákazník nesúhlasí so zmenami  v predajnej cene alebo množstve tovaru môže odstúpiť od zmluvy.

2. Cenu za dodaný tovar je zákazník povinný uhradiť, pričom je možnosť uplatniť bezhotovostné alebo hotovostné spôsoby platby.
a) Platba kartou on-line – platba prostredníctvom platobného systému Shoptet Pay. Pri platbe je nutné použiť kreditnú alebo debetnú kartu VISA, VISA Electron alebo MasterCard.
b) Platba v hotovosti  – platba v hotovosti prípadne platobnou kartou na predajni, len pri osobnom odbere
c) Platba na základe zálohovej faktúry – platba vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.
d) Platba na základe faktúry so splatnosťou – faktúru je nutné uhradiť do dohodnutého dátumu splatnosti.

3. Cena za tovar je splatná do dátumu, uvedeného na daňovom doklade (faktúra), ktorý zákazníkovi vystaví spoločnosť eRKa s.r. o. Zákazník je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti eRKa podľa pravidiel stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ nemá písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, ak zákazník prekročí stanovenú dobu splatnosti je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň prekročenia doby splatnosti.

4. Spoločnosť eRKa si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. V prípade, ak zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť eRKa právo dodať mu objednaný tovar až po vyrovnaní všetkých záväzkov.

 

V. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

1. Dodanie tovaru na jedno miesto dodania je pre zákazníka, ktorého suma za tovar u jednej objednávky presiahla 50,– Eur s DPH, je bezplatné. V prípade, ak suma za tovar nepresiahne 50,– Eur s DPH bude spoločnosť eRKa s. r. o. účtovať dopravné :
4,50 € s DPH  za prepravu prostrednícom GLS.

2. Spoločnosť eRKa, expeduje objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom množstve najneskôr do 72 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude predávajúcemu doručená v pracovné dni do 12:00 hodiny. V prípade doručenia objednávky po 12:00 hodine bude tovar dodaný do 72 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po prijatí objednávky. Pri dodaní tovaru, ktorý nie je skladom v dostatočnom množstve bude zákazník informovaný tak ako to je uvedené v odseku III. Objednanie tovaru.

3. Zákazník je povinný spoločnosť eRKa  neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť eRKa nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností zákazníka podľa tohto článku. Zodpovednosť za dodávaný tovar prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia.

4. Predávajúci vystaví zákazníkovi daňový doklad - faktúru, ktorú zákazníkovi odovzdá pri predávaní tovaru. V prípade, ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je zákazník oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť – preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti eRKa. V prípade rozdielu v cene zákazníkovi vzniká povinnosť splatnosti podľa novo vystavenej faktúry.

5. Dodaný tovar zostavá až do zaplatenia všetkých vzniknutých pohľadávok z kúpnej zmluvy vlastníctvom predávajúceho.

VI. Reklamácie a záručná doba, storno

1. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia nemusí prebrať zásielku. Po prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať objednané množstvo a kvalitu dodávaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať písomne, emailom alebo telefonicky ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prebratia tovaru.

2. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl.  Občianskeho zákonníka. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú. Reklamácie je možné nahlásiť prostredníctvom reklamačného formulára(ktorý je umiestnený na stránke eshopu) erka.vranov gmail.com.

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
 a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.
 b) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 c) vady spôsobené pri preprave zásielky.

5. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený reklamačný formulár. Tovar posielajte späť na adresu: eRKa, Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou, 09301.

6. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

8. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Tovar neposielajte na dobierku inak nebude tovar prevzatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

9. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. 

10. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

11. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

12. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

13. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

14. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 €, ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma je dostupná na internetových stránkach:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2024

 

 


 

PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Adresát:                  

Mgr. Erik Sokoľ - eRKa
Sadová 146/39
Vranov nad Topľou
09303
IČO: 54737494
DIČ:1076087056

IČ DPH: SK1076087056

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

 


 

 

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR PRR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:                  

Mgr. Erik Sokoľ - eRKa
Sadová 146/39
Vranov nad Topľou
09303
IČO: 54737494
DIČ:1076087056

IČ DPH: 1076087056

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis: